Categoria: EUR/USD

EUR/CHF / di Moreno -

Euro/USD

Euro/Australian Dollar 1,9597 -0,29%; Euro/CANADIAN DOLLAR 1,6482 0,16% Euro/Swiss Franc 1,4856 +0,64%; Euro/China Yuan Renminbi 9,0782 +1,08% Euro/UK Sterling 0,8884 -0,86%; Euro/Hong Kong Dollar 10,3015 +1,07% Euro/Japanese Yen 120,1000 +1,72%;…

di Moreno -

Analisi Tecnica / di Moreno -

Euro/CHF

Euro/Australian Dollar 1,9887 -0,30%; Euro/CANADIAN DOLLAR 1,6372 -0,27%; Euro/Swiss Franc 1,4746 +0,33%; Euro/China Yuan Renminbi 9,0068 +0,12%; Euro/UK Sterling 0,9022 +0,04%; Euro/Hong Kong Dollar 10,2236 +0,14%; Euro/Japanese Yen 117,1500 +0,10%;…

di Moreno -

Analisi Tecnica / di Moreno -

Euro/USD

Euro/Australian Dollar 1,9841 +0,34%; Euro/CANADIAN DOLLAR 1,6363 +1,45%; Euro/Swiss Franc 1,4725 -0,18%; Euro/China Yuan Renminbi 9,0072 -0,02%; Euro/UK Sterling 0,9017 -0,74%; Euro/Hong Kong Dollar 10,2208 -0,03%; Euro/Japanese Yen 117,4600 -0,27%; …

di Moreno -

Analisi Tecnica / di Moreno -

Euro/USD

Euro/Australian Dollar 1,9630 (-0,73%); Euro/CANADIAN DOLLAR 1,6163 (+0,21%); Euro/Swiss Franc 1,4769 (+0,12%); Euro/China Yuan Renminbi 9,0448 (+0,40%); Euro/UK Sterling 0,9093 (+0,10%); Euro/Hong Kong Dollar 10,2664 (+0,41%); Euro/Japanese Yen 118,2900 (+0,43%);…

di Moreno -

Analisi Tecnica / di Moreno -

Euro/USD

Euro vs Australian Dollar 1,9787 +0,78%; Euro  vs CANADIAN DOLLAR 1,6177 -0,62%; Euro  vs Swiss Franc 1,4816 -0,52%; Euro vs China Yuan Renminbi 9,0142 -1,37%; Euro vs UK Sterling 0,9074…

di Moreno -

Analisi Tecnica / di Moreno -

Euro/USD

Euro vs Australian Dollar 1,9840 +1,05% (valutazione ore 12.45); Euro vs Canadian Dollar 1,6249 -0,18% (valutazione ore 12.45); Euro vs Swiss Franc 1,4863 -0,21% (valutazione ore 12.45); Euro vs China…

di Moreno -